Privacy & Cookie Policy

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: De Maatschappij van de Brugse Zeehaven, Isabellalaan 1, 8380 Brugge, ondernemingsnummer 0205.097.392 (hierna: “MBZ”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://www.portofzeebrugge.be/nl en door het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Algemeen

MBZ leeft de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na. Het neemt mede in rekening de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale wetten op deze Europese Verordening.

MBZ fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verkregen via de website of via de e-mailadressen die ter beschikking gesteld worden op de website.

Persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

MBZ fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verkregen via de website (via cookies, contactformulieren, edm.) of via de e-mailadressen die ter beschikking gesteld worden op de website.

Deze Privacy Verklaring heeft geen betrekking op de gegevens die u via gelinkte website doorgeeft. Indien MBZ een link maakt naar een andere website, dient de Privacy & Cookie Verklaring van de betrokken website geconsulteerd te worden om na te gaan wat er met de gegeven persoonsgegevens gebeurt. MBZ heeft hier geen invloed op.

Doeleinden van de verwerking

MBZ zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MBZ om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
  2. Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken, via de uitschrijflink of via contactopname met MBZ.
  3. Cookies voor het verbeteren van de website en diensten van MBZ

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

MBZ zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve in het kader van een herstructurering (mits kennisgeving, tenzij dit technische of commerciële omstandigheden niet haalbaar is), of tenzij met uw voorafgaande toestemming. [DVW1] 

In zeldzame gevallen, kan het voorkomen dat MBZ uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. MBZ zal in redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Beveiliging persoonsgegevens

MBZ heeft zowel organisatorische als technische veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, (ongeauthoriseerde) wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. Alsook om elke andere niet toegestane verwerking van gegevens te vermijden.  Indien u meer informatie wenst over de genomen maatregelen, kan u zich wenden tot privacy@portofzeebrugge.be .

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat MBZ van uw persoonsgegevens maakt.
  • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
  • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij via het contactformulier op de website, hetzij per e-mail naar privacy@portofzeebrugge.be . Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Indien u zich onvoldoende geholpen voelt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermings Autoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be . Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookies

MBZ maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor de werking van de website, en niet-functionele cookies, die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Voor functionele cookies heeft MBZ geen toestemming nodig, voor niet-functionele cookies, dient u uw toestemming te verlenen.

Bij uw eerste bezoek aan de website, wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kunt de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website, bij het aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “cookies weigeren”. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan, is ook mogelijk via uw browser. Hiervoor verwijzen we u naar de Help-Functie van uw browser. 

Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Soorten cookies, gebruikt door MBZ:

  1. Sessie cookie (functionele cookie): met behulp van een sessie cookie kan MBZ zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Dit stelt MBZ in staat haar diensten zoveel mogelijk aan te passen op het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
  1. Google Analytics (niet-functionele cookie): via de MBZ website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. MBZ heeft hier geen invloed op. MBZ heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principles en is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. MBZ heeft hier echter geen invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Voor meer informatie, zie Google Analytics Cookies .
We use cookies on this site to enhance your user experience